Celebrating 30 Years!

Shadow Star Volume 4. Also known as arutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko. Manga by Mohiro Kitoh.
Shadow Star Volume 4. Also known as arutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko. Manga by Mohiro Kitoh.
Shadow Star Volume 4. Also known as arutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko. Manga by Mohiro Kitoh.

Shadow Star☆ Vol. 4

Regular price $20.95CAD Sale

Also known as Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko.